** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Saturday, 25 November 2017

YESTERDAY MCX PROFIT  4000.
தொடரும் வெற்றி...வளரும் முதலீடு....
கிருஷ்ணராஜ்.....
விழுப்புரத்திலிருந்து நம்மிடம் பங்கு பரிந்துரைகளை பெற்று வரும் நண்பரின் பாராட்டுக்கள்....
வாட்ஸ் அப் நம்பர் 9842799622
24/11/2017 MCX PERFORMANCE...
BUY LEAD 159.65 TGT 161 SL 158
LEAD BOOK 160.45
160.45 - 159.65 = 80 RS PROFIT
1 LOT PROFIT 4000.

http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 170000 பார்வையாளர்கள் )
பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626,9842799622.
வாட்ஷ் அப் நம்பர் 9842799622 ஏட் செய்யவும்.


No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
Image may contain: text
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.

Friday, 24 November 2017

YESTERDAY MCX PROFIT  6500.
தொடரும் வெற்றி...வளரும் முதலீடு....
கிருஷ்ணராஜ்.....
விழுப்புரத்திலிருந்து நம்மிடம் பங்கு பரிந்துரைகளை பெற்று வரும் நண்பரின் பாராட்டுக்கள்....
வாட்ஸ் அப் நம்பர் 9842799622
23/11/2017 MCX PERFORMANCE...
BUY ZINC 210.30 TGT 212 SL 209.30
ZINC BOOK 211.50
211.50 - 210.30 = 1.20 RS PROFIT
1 LOT PROFIT 6000.
BUY COPPER 448.70 TGT 451 SL 447
COPPER BOOK 449.20
449.20 - 448.70 = .50 RS PROFIT
1 LOT PROFIT 500
6000 + 500 = 6500 RS NET PROFIT
http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 170000 பார்வையாளர்கள் )
பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626,9842799622.
வாட்ஷ் அப் நம்பர் 9842799622 ஏட் செய்யவும்


Image may contain: text
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

Thursday, 23 November 2017

YESTERDAY MCX PROFIT 5600.
தொடரும் வெற்றி...வளரும் முதலீடு....
கிருஷ்ணராஜ்.....
விழுப்புரத்திலிருந்து நம்மிடம் பங்கு பரிந்துரைகளை பெற்று வரும் நண்பரின் பாராட்டுக்கள்....
வாட்ஸ் அப் நம்பர் 9842799622
22/11/2017 MCX PERFORMANCE...
SELL COPPER 447.80 TGT 445 SL 450
COPPER EXIT 448.20
448.20 - 447.80 = -.40 RS LOSS

1 LOT LOSS 400.
SELL LEAD 159.90 TGT 158.50 SL 161
LEAD LOW 158.05.
BOOKED 158.70.
159.90 - 158.70 = 1.20 RS PROFIT
1 LOT PROFIT 6000
6000 - 400 = 5600 RS NET PROFIT
http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 170000 பார்வையாளர்கள் )
பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626,9842799622.
வாட்ஷ் அப் நம்பர் 9842799622 ஏட் செய்யவும்

Image may contain: text

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

Image may contain: text

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.
No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.
No automatic alt text available.


Wednesday, 22 November 2017

YESTERDAY MCX PROFIT 5000.
தொடரும் வெற்றி...வளரும் முதலீடு....
கிருஷ்ணராஜ்.....
விழுப்புரத்திலிருந்து நம்மிடம் பங்கு பரிந்துரைகளை பெற்று வரும் நண்பரின் பாராட்டுக்கள்....
வாட்ஸ் அப் நம்பர் 9842799622
21/11/2017 MCX PERFORMANCE...
BUY ZINC 207.50 TGT 210.50 SL 206
ZINC HIGH 210.65.
BOOKED 208.50

208.5 - 207.50 = 1 RS PROFIT
1 LOT PROFIT 5000.

http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 170000 பார்வையாளர்கள் )
பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626,9842799622.
வாட்ஷ் அப் நம்பர் 9842799622 ஏட் செய்யவும்

Image may contain: text
No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.