** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Sunday, 5 October 2014

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்..

குறள் 242: 
நல்லாற்றாள் நாடி அருளாள்க பல்லாற்றால் 
தேரினும் அஃதே துணை.
 உரை: 
பலவழிகளால் ஆராய்ந்து கண்டாலும் அருள் உடைமையே வாழ்க்கைக்குத் துணையாய் விளங்கும் நல்வழி எனக் கொள்ளல் வேண்டும்.
Translation: 
The law of 'grace' fulfil, by methods good due trial made, 
Though many systems you explore, this is your only aid.
Explanation: 
(Stand) in the good path, consider, and be kind. Even considering according to the conflicting tenets of the different sects, kindness will be your best aid, (in the acquisition of heavenly bliss).