** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Saturday, 28 January 2017

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.......
நேரத்தை சரியாகப் பயன்படுத்தியவன் தோற்றதும் இல்லை.வீணாக்கியவன் வென்றதும் இல்லை.....
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
குறள் 1059
ஈவார்கண் என்னுண்டாம் தோற்றம் இரந்துகோள்
மேவார் இலாஅக் கடை.
 உரை:
இரந்து பொருள் பெறுபவர் இல்லாத நிலையில், பொருள் கொடுத்துப் புகழ் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு இல்லாமற் போய்விடும்.
Translation:
What glory will there be to men of generous soul, 
When none are found to love the askers' role?.
Explanation:
What (praise) would there be to givers (of alms) if there were no beggars to ask for and reveive (them).

 No automatic alt text available.