** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Saturday, 31 October 2015

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
இன்றைய குறள் 617
மடியுளாள் மாமுகடி என்ப மடியிலான் 
தாளுளான் தாமரையி னாள்.
 உரை:
திருமகள், மூதேவி எனப்படும் சொற்கள் முறையே முயற்சியில் ஊக்கமுடையவரையும், முயற்சியில் ஊக்கமற்ற சோம்பேறியையும் சுட்டிக் காட்டிப் பயன்படுவனவாகும்.
Translation:
In sluggishness is seen misfortune's lurid form, the wise declare; 
Where man unslothful toils, she of the lotus flower is there!.
Explanation:
They say that the black Mudevi (the goddess of adversity) dwells with laziness, and the Latchmi (the goddess of prosperity) dwells with the labour of the industrious.