** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Saturday, 29 October 2016

நண்பர்களுக்கு இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள்...
நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.......
நேரத்தை சரியாகப் பயன்படுத்தியவன் தோற்றதும் இல்லை.வீணாக்கியவன் வென்றதும் இல்லை.....
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
குறள் 976
சிறியார் உணர்ச்சியுள் இல்லை பெரியாரைப் 
பேணிக் கொள் வேம் என்னும் 
நோக்கு.
 உரை:
பெரியோரைப் போற்றி ஏற்றுக்கொள்ளும் நோக்கம், அறிவிற் சிறியோரின் உணர்ச்சியில் ஒன்றியிருப்பதில்லை.
Translation:
'As votaries of the truly great we will ourselves enroll,' 
Is thought that enters not the mind of men of little soul.
Explanation:
It is never in the nature of the base to seek the society of the great and partake of their nature.