** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Saturday, 17 September 2016

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.......
நேரத்தை சரியாகப் பயன்படுத்தியவன் தோற்றதும் இல்லை.வீணாக்கியவன் வென்றதும் இல்லை.....
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
குறள் 935
கவறும் கழகமும் கையும் தருக்கி 
இவறியார் இல்லாகி யார்.
 உரை:
சூதாடும் இடம், அதற்கான கருவி, அதற்குரிய முயற்சி ஆகியவற்றைக் கைவிட மனமில்லாதவர்கள் எதுவும் இல்லாதவர்களாகவே ஆகிவிடுவார்கள்.
Translation:
The dice, and gaming-hall, and gamester's art, they eager sought, 
Thirsting for gain- the men in other days who came to nought.
Explanation:
Penniless are those who by reason of their attachment would never forsake gambling, the gambling-place and the handling (of dice).