** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Saturday, 9 April 2016

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.
உன் மனம்,பார்வை,செயல் மூன்றைமே
செயலில் காட்டினால் வெற்றி நிச்சயம்...!!!
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
இன்றைய குறள் 775
விழித்தகண் வேல்கொண டெறிய அழித்திமைப்பின் 
ஒட்டன்றோ வன்க ணவர்க்கு.
உரை:
களத்தில் பகைவர் வீசிடும் வேல் பாயும்போது விழிகளை இமைத்து விட்டால்கூட அது புறமுதுகுகாட்டி ஓடுவதற்குஒப்பாகும்.
Translation:
To hero fearless must it not defeat appear, 
If he but wink his eye when foemen hurls his spear.
Explanation:
Is it not a defeat to the valiant to wink and destroy their ferocious look when a lance in cast at them (by their foe) ?.