** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Saturday, 7 February 2015

இரவு வணக்கம் நண்பர்களே.
கண்ணீரால் தோல்வியை அழித்துவிட்டு புன்னகையால் வெற்றியை எழுதுங்கள்...
நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
குறள் 356: 
கற்றீண்டு மெய்ப்பொருள் கண்டார் தலைப்படுவர் 
மற்றீண்டு வாரா நெறி.
 உரை: 
துறவற வாழ்வுக்குத் தகுதியுடையவராகச் செய்திடும் அனைத்தையும் கற்று, உண்மைப் பொருள் உணர்ந்து அதன்படி ஒழுகுபவர், மீண்டும் இல்லற வாழ்க்கையை விரும்ப மாட்டார்கள்.
Translation: 
Who learn, and here the knowledge of the true obtain, 
Shall find the path that hither cometh not again.
Explanation: 
They, who in this birth have learned to know the True Being, enter the road which returns not into this world.