** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Tuesday, 3 October 2017

TODAY MY CLIENTS PROFIT 14000

சிவராஜன் .......
தாராபுரத்திலிருந்து நம்மிடம் பங்கு பரிந்துரைகளை பெற்று வரும் நண்பரின் பாராட்டுக்கள்....
வாட்ஸ் அப் நம்பர் 9842799622.
http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 160000 பார்வையாளர்கள் )
பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626,9842799622.
வாட்ஷ் அப் நம்பர் 9842799622 ஏட் செய்யவும்.

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.
ZINC  4 POINT REACHED...
214 TGT 218 SL 212.
ZINC HIGH 218.80.

சிவராஜன் .......
தாராபுரத்திலிருந்து நம்மிடம் பங்கு பரிந்துரைகளை பெற்று வரும் நண்பரின் பாராட்டுக்கள்....
வாட்ஸ் அப் நம்பர் 9842799622.

http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 160000 பார்வையாளர்கள் )
பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626,9842799622.

வாட்ஷ் அப் நம்பர் 9842799622 ஏட் செய்யவும்.

No automatic alt text available.
No automatic alt text available.

TODAY MCX PROFIT 10250
தொடரும் வெற்றி...வளரும் முதலீடு....
TODAY MCX PROFIT 10250
சிவராஜன் .......
தாராபுரத்திலிருந்து நம்மிடம் பங்கு பரிந்துரைகளை பெற்று வரும் நண்பரின் பாராட்டுக்கள்....
வாட்ஸ் அப் நம்பர் 9842799622
3/10/2017 MCX PERFORMANCE...
BUY NICKEL 694 TGT 705 SL 683
NICKEL HIGH 705.80
705 - 694 = 11 RS PROFIT
1 LOT PROFIT 2750
BUY ZINC 214 TGT 218 SL 212
ZINC HIGH 215.75
215.50 - 214 = 1.50 RS PROFIT
1 LOT PROFIT 7500.
2750 + 7500 = 10250 RS PROFIT
http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 160000 பார்வையாளர்கள் )
பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626,9842799622.
வாட்ஷ் அப் நம்பர் 9842799622 ஏட் செய்யவும்.

No automatic alt text available.
TODAY MCX PROFIT 2750
தொடரும் வெற்றி...வளரும் முதலீடு....
TODAY MCX PROFIT 2750
சங்கர் .......
ஈரோட்டிலிருந்து  நம்மிடம் பங்கு பரிந்துரைகளை பெற்று வரும் நண்பரின் பாராட்டுக்கள்....
வாட்ஸ் அப் நம்பர் 9842799622
3/10/2017 MCX PERFORMANCE...

BUY NICKEL 694 TGT 705 SL 683
NICKEL HIGH 705.80
705 - 694 = 11 RS PROFIT
1 LOT PROFIT 2750
http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 160000 பார்வையாளர்கள் )
பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626,9842799622.
வாட்ஷ் அப் நம்பர் 9842799622 ஏட் செய்யவும்.


No automatic alt text available.
TODAY MCX PROFIT 2750
தொடரும் வெற்றி...வளரும் முதலீடு....
TODAY MCX PROFIT 2750
சிவராஜன் .......
தாராபுரத்திலிருந்து  நம்மிடம் பங்கு பரிந்துரைகளை பெற்று வரும் நண்பரின் பாராட்டுக்கள்....
வாட்ஸ் அப் நம்பர் 9842799622
3/10/2017 MCX PERFORMANCE...

BUY NICKEL 694 TGT 705 SL 683
NICKEL HIGH 705.80
705 - 694 = 11 RS PROFIT
1 LOT PROFIT 2750
http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 160000 பார்வையாளர்கள் )
பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626,9842799622.
வாட்ஷ் அப் நம்பர் 9842799622 ஏட் செய்யவும்.

No automatic alt text available.