** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Monday, 7 March 2016

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
இன்றைய குறள் 742
மணிநீரும் மண்ணும் மலையும் அணிநிழற் 
காடும் உடைய தரண்.
 உரை:
ஆழமும் அகலமும் கொண்ட அகழ், பரந்த நிலம், உயர்ந்து நிற்கும் மலைத்தொடர், அடர்ந்திருக்கும் காடு ஆகியவற்றை உடையதே அரணாகும்.
Translation:
A fort is that which owns fount of waters crystal clear, 
An open space, a hill, and shade of beauteous forest near.
Explanation:
A fort is that which has everlasting water, plains, mountains and cool shady forests.