** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Sunday, 24 May 2015

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
இன்றைய குறள் 460
நல்லினத்தி னூங்குந் துணையில்லை தீயினத்தின் 
அல்லற் படுப்பதூஉம் இல்.
 உரை:
நல்ல இனத்தைக் காட்டிலும் துணையாக இருப்பதும், தீய இனத்தைக் காட்டிலும் துன்பம் தரக்கூடியதும் எதுவுமே இல்லை.
Translation:
Than good companionship no surer help we know; 
Than bad companionship nought causes direr woe.
Explanation:
There is no greater help than the company of the good; there is no greater source of sorrow than the company of the wicked.