** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Tuesday, 26 January 2016

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
இன்றைய குறள் 703
குறிப்பிற் குறிப்புணர் வாரை உறுப்பினுள் 
யாது கொடுத்தும் கொளல்.
 உரை:

ஒருவரின் முகக் குறிப்பைக் கொண்டே அவரது உள்ளக் குறிப்பை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய ஆற்றலுடையவரை, எந்தப் பொறுப்பைக் கொடுத்தாவது துணையாக்கிக் கொள்ளவேண்டும்.
Translation:
Who by the sign the signs interprets plain, 
Give any member up his aid to gain.
Explanation:

The king should ever give whatever (is asked) of his belongings and secure him who, by the indications (of his own mind) is able to read those of another.