** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Sunday, 11 December 2016

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.......
நேரத்தை சரியாகப் பயன்படுத்தியவன் தோற்றதும் இல்லை.வீணாக்கியவன் வென்றதும் இல்லை.....
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
குறள் 1017
நாணால் உயிரைத் துறப்பர் உயிர்ப்பொருட்டால் 
நாண்துறவார் நாணாள் பவர்.
 உரை:
நாண உணர்வுடையவர்கள், மானத்தைக் காப்பாற்றிக் கொள்ள உயிரையும் விடுவார்கள். உயிரைக் காப்பாற்றிக் கொள்வதற்காக மானத்தை விடமாட்டார்கள்.
Translation:
The men of modest soul for shame would life an offering make, 
But ne'er abandon virtuous shame for life's dear sake.
Explanation:
The modest would rather lose their life for the sake of modesty than lose modesty for the sake of life.

Image result for thathuvam