** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Saturday, 7 March 2015

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
குறள் 384:
அறனிழுக்கா தல்லவை நீக்கி மறனிழுக்கா 
மானம் உடைய தரசு.
 உரை:
அறநெறி தவறாமலும், குற்றமேதும் இழைக்காமலும், வீரத்துடனும், மானத்துடனும் ஆட்சி நடத்துபவர்களே சிறந்தவர்களாவார்கள்.
Translation:
Kingship, in virtue failing not, all vice restrains, 
In courage failing not, it honour's grace maintains.
Explanation:
He is a king who, with manly modesty, swerves not from virtue, and refrains from vice.