** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Saturday, 19 November 2016

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.......
நேரத்தை சரியாகப் பயன்படுத்தியவன் தோற்றதும் இல்லை.வீணாக்கியவன் வென்றதும் இல்லை.....
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
குறள் 997
அரம்போலும் கூர்மைய ரேனும் மரம்போல்வர் 
மக்கட்பண்பு இல்லா தவர்.
 உரை:
அரம் போன்ற கூர்மையான அறிவுடைய மேதையாக இருந்தாலும், மக்களுக்குரிய பண்பு இல்லாதவர் மரத்துக்கு ஒப்பானவரேயாவார்.
Translation:
Though sharp their wit as file, as blocks they must remain, 
Whose souls are void of 'courtesy humane'.
Explanation:
He who is destitute of (true) human qualities (only) resembles a tree, though he may possess the sharpness of a file.