** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Monday, 13 March 2017

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.......
நேரத்தை சரியாகப் பயன்படுத்தியவன் தோற்றதும் இல்லை.வீணாக்கியவன் வென்றதும் இல்லை.....
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
குறள் 1100
கண்ணொடு கண்இணை நோக்கொக்கின் வாய்ச்சொற்கள் 
என்ன பயனும் இல.
 உரை: 
ஒத்த அன்புடன் கண்களோடு கண்கள் கலந்து ஒன்றுபட்டு விடுமானால், வாய்ச்சொற்கள் தேவையற்றுப் போகின்றன.
Translation: 
When eye to answering eye reveals the tale of love, 
All words that lips can say must useless prove.
Explanation: 
The words of the mouths are of no use whatever, when there is perfect agreement between the eyes (of lovers).

Image may contain: night