** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Thursday, 25 December 2014

http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/
குறள் 317
எனைத்தானும் எஞ்ஞான்றும் யார்க்கும் மனத்தானாம்
மாணாசெய் யாமை தலை.
கலைஞர் உரை:
எவ்வளவிலும், எப்பொழுதும், எவரையும் இழிவுபடுத்தும் செயலை மனத்தால் கூட நினைக்காமல் இருப்பதே முதன்மையான சிறப்பாகும்.
Translation:
To work no wilful woe, in any wise, through all the days,
To any living soul, is virtue's highest praise.
Explanation:
It is the chief of all virtues not knowingly to do any person evil, even in the lowest degree, and at any time.