** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Sunday, 8 February 2015

சங்கரின் ஐ படத்தில் பிடித்தது இது தான்.சிரமங்களை கடந்தால் தான்
சிகரங்களை தொட முடியும்.

http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/
நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
குறள் 357: 
ஓர்த்துள்ளம் உள்ளது உணரின் ஒருதலையாப் 
பேர்த்துள்ள வேண்டா பிறப்பு.
 உரை: 
உண்மையை ஆராய்ந்து உறுதியாக உணர்பவர்கள் மீண்டும் பிறப்பு உண்டு எனக் கருத மாட்டார்கள்.
Translation: 
The mind that knows with certitude what is, and ponders well, 
Its thoughts on birth again to other life need not to dwell.
Explanation: 
Let it not be thought that there is another birth for him whose mind having thoroughly considered (all it has been taught) has known the True Being.