** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Sunday, 3 May 2015

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
இன்றைய குறள் 440
காதல காதல் அறியாமை உய்க்கிற்பின் 
ஏதில ஏதிலார் நூல்.
 உரை:
தான் செய்ய எண்ணியவற்றைப் பிறர் முன்னதாகவே அறிந்துவிடாதபடி காத்தால், அவனை அழிக்க எண்ணும் பகைவர் எண்ணம் பழுதுபடும்.
Translation:
If, to your foes unknown, you cherish what you love, 
Counsels of men who wish you harm will harmless prove.
Explanation:
If (a king) enjoys, privately the things which he desires, the designs of his enemies will be useless.