** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Saturday, 6 February 2016

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
இன்றைய குறள் 714
ஒளியார்முன் ஒள்ளிய ராதல் வெளியார்முன் 
வான்சுதை வண்ணம் கொளல்.
 உரை:
அறிவாளிகளுக்கு முன்னால் அவர்களையொத்த பாலின் தூய்மையுடன் விளங்கும் அறிஞர்கள், அறிவில்லாதவர்கள் முன்னால் வெண்சுண்ணாம்பு போல் தம்மையும் அறிவற்றவர்களாய்க் காட்டிக் கொள்ள வேண்டும்.
Translation:
Before the bright ones shine as doth the light! 
Before the dull ones be as purest stucco white!.
Explanation:
Ministers should be lights in the assembly of the enlightned, but assume the pure whiteness of mortar (ignorance) in that of fools.