** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Saturday, 13 June 2015

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
இன்றைய குறள் 480
உளவரை தூக்காத ஒப்புர வாண்மை 
வளவரை வல்லைக் கெடும்.
உரை:
பொருளாதார நிலையை எண்ணாது பிறர்க்குச் செய்யும் உபகாரத்தால் ஒருவனது செல்வத்தின் அளவு, விரைவில் கெடும்.
Translation:
Beneficence that measures not its bound of means, 
Will swiftly bring to nought the wealth on which it leans.
Explanation:
The measure of his wealth will quickly perish, whose liberality weighs not the measure of his property.