** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Tuesday, 4 November 2014

 சென்னையிலிருந்து நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்..

குறள் 267: 
சுடச்சுடரும் பொன்போல் ஒளிவிடும் துன்பஞ் 
சுடச்சுட நோற்கிற் பவர்க்கு.
 உரை: 
தம்மைத் தாமே வருத்திக் கொண்டு ஒரு குறிக்கோளுக்காக நோன்பு நோற்பவர்களை எந்தத் துன்பங்கள் தாக்கினாலும் அவர்கள் சுடச்சுட ஒளிவிடும் பொன்னைப் போல் புகழ் பெற்றே உயர்வார்கள்.
Translation: 
The hotter glows the fining fire, the gold the brighter shines; 
The pain of penitence, like fire, the soul of man refines.
Explanation: 
Just as gold is purified as heated in the fire, will those shine, who have endured the burning of pain (in frequent austerities).