** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Saturday, 16 July 2016

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.......
எந்த ஓரு செயலையும் பிறகு செய்யலாம் என நேரத்தை தள்ளிப்போடாதே,.. நீ தள்ளிப்போடுவது உன் வேலையை அல்ல, உன் "வெற்றி"யை.....
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
குறள் 873
ஏமுற் றவரினும் ஏழை தமியனாய்ப் 
பல்லார் பகைகொள் பவன்.
 உரை:
தனியாக நின்று பலரின் பகையைத் தேடிக் கொள்பவனை ஆணவம் பிடித்தவன் என்பதைவிட அறிவிலி என்பதே பொருத்தமாகும்
Translation:
Than men of mind diseased, a wretch more utterly forlorn, 
Is he who stands alone, object of many foeman's scorn.
Explanation:
He who being alone, incurs the hatred of many is more infatuated than even mad men.