** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Sunday, 18 September 2016

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.......
நேரத்தை சரியாகப் பயன்படுத்தியவன் தோற்றதும் இல்லை.வீணாக்கியவன் வென்றதும் இல்லை.....
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
குறள் 936
அகடாரார் அல்லல் உழப்பர்சூ தென்னும் 
முகடியான் மூடப்பட் டார்.
 உரை:
சூது எனப்படும் தீமையின் வலையில் விழுந்தவர்கள் வயிறார உண்ணவும் விரும்பாமல் துன்பத்திலும் உழன்று வருந்துவார்கள்.
Translation:
Gambling's Misfortune's other name: o'er whom she casts her veil, 
They suffer grievous want, and sorrows sore bewail.
Explanation:
Those who are swallowed by the goddess called "gambling" will never have their hunger satisfied, but suffer the pangs of hell in the next world.