** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Sunday, 23 November 2014

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்..
குறள் 286: 
அளவின்கண் நின்றொழுகல் ஆற்றார் களவின்கண் 
கன்றிய காத லவர்.
 உரை: 
ஓர் எல்லைக்குட்பட்டு வாழ்வைச் செம்மையாக அமைத்துக் கொள்ளாதவர்கள், களவு செய்து பிறர் பொருளைக் கொள்வதில் நாட்டமுடையவராவார்கள்.
Translation: 
They cannot walk restrained in wisdom's measured bound, 
In whom inveterate lust of fraudful gain is found.
Explanation: 
They cannot walk steadfastly, according to rule, who eagerly desire to defraud others.