** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Sunday, 14 June 2015

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
இன்றைய குறள் 481
பகல்வெல்லும் கூகையைக் காக்கை இகல்வெல்லும் 
வேந்தர்க்கு வேண்டும் பொழுது.
உரை:
பகல் நேரமாக இருந்தால் கோட்டானைக் காக்கைவென்று விடும். எனவே எதிரியை வீழ்த்துவதற்கு ஏற்ற காலத்தைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.
Translation:
A crow will conquer owl in broad daylight; 
The king that foes would crush, needs fitting time to fight.
Explanation:
A crow will overcome an owl in the day time; so the king who would conquer his enemy must have (a suitable) time