** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Sunday, 30 October 2016

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.......
நேரத்தை சரியாகப் பயன்படுத்தியவன் தோற்றதும் இல்லை.வீணாக்கியவன் வென்றதும் இல்லை.....
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
குறள் 977
இறப்பே புரிந்த தொழிற்றாம் சிறப்புந்தான் 
சீரல் லவர்கண் படின்.
 உரை:
சிறப்பான நிலையுங்கூட அதற்குப் பொருந்தாத கீழ் மக்களுக்குக் கிட்டுமானால், அவர்கள் வரம்புமீறிச் செயல்படுவது இயற்கை.
Translation:
Whene'er distinction lights on some unworthy head, 
Then deeds of haughty insolence are bred.
Explanation:
Even nobility of birth, wealth and learning, if in (the possession of) the base, will (only) produce everincreasing pride.