** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Saturday, 28 November 2015

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
இன்றைய குறள் 645
சொல்லுக சொல்லைப் பிறிதோர்சொல் அச்சொல்லை 
வெல்லுஞ்சொல் இன்மை அறிந்து.
 உரை:
இந்தச் சொல்லை இன்னொரு சொல் வெல்லாது என்று உணர்ந்த பிறகே அந்தச் சொல்லைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.
Translation:
Speak out your speech, when once 'tis past dispute 
That none can utter speech that shall your speech refute.
Explanation:
Deliver your speech, after assuring yourself that no counter speech can defeat your own.