** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Sunday, 10 May 2015

நீதியின் குரல்...
குற்றம் புரிந்தவனும் தனக்கு நியாயம் கேட்கிறான்.
குற்றத்திற்கு ஆட்பட்டவனும் தனக்கு நியாயம் கேட்கிறான்…
யாருக்கு அதை வழங்குவது என்பதை ….பணம் முடிவு செய்கிறது..!!!
நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
இன்றைய குறள் 447
இடிக்குந் துணையாரை யாள்வரை யாரே 
கெடுக்குந் தகைமை யவர்.
 உரை: 
இடித்துரைத்து நல்வழி காட்டுபவரின் துணையைப் பெற்று நடப்பவர்களைக் கெடுக்கும் ஆற்றல் யாருக்கு உண்டு?.
Translation: 
What power can work his fall, who faithful ministers 
Employs, that thunder out reproaches when he errs.
Explanation: 
Who are great enough to destroy him who has servants that have power to rebuke him ?.