** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Sunday, 6 September 2015

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
இன்றைய குறள் 563
வெருவந்த செய்தொழுகும் வெங்கோல னாயின் 
ஒருவந்தம் ஒல்லைக் கெடும்.
 உரை:
குடிமக்கள் அஞ்சும்படியாகக் கொடுங்கோல் நடத்தும் அரசு நிச்சயமாக விரைவில் அழியும்.
Translation:
Where subjects dread of cruel wrongs endure, 
Ruin to unjust king is swift and sure.
Explanation:
The cruel-sceptred king, who acts so as to put his subjects in fear, will certainly and quickly come to ruin.