** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Sunday, 20 August 2017


நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.......
எந்த ஓரு செயலையும் பிறகு செய்யலாம் என நேரத்தை தள்ளிப்போடாதே,.. நீ தள்ளிப்போடுவது உன் வேலையை அல்ல, உன் "வெற்றி"யை.....
http://panguvarthagaulagam.blogspot.com/
குறள் 1240
கண்ணின் பசப்போ பருவரல் எய்தின்றே 
ஒண்ணுதல் செய்தது கண்டு.
உரை: 
பிரிவுத் துயரால் பிறைநுதல் பசலை நிறமடைந்ததைக் கண்டு அவளது கண்களின் பசலையும் பெருந்துன்பம் அடைந்துவிட்டது.
Translation: 
The dimness of her eye felt sorrow now, 
Beholding what was done by that bright brow.
Explanation: 
Was it at the sight of what the bright forehead had done that the sallowness of her eyes became sad?.

Image may contain: text