** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Friday, 25 December 2015

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
இன்றைய குறள் 672
தூங்குக தூங்கிச் செயற்பால தூங்கற்க 
தூங்காது செய்யும் வினை.
 உரை:
நிதானமாகச் செய்ய வேண்டிய காரியங்களைத் தாமதித்துச் செய்யலாம்; ஆனால் விரைவாகச் செய்ய வேண்டிய காரியங்களில் தாமதம் கூடாது.
Translation:
Slumber when sleepy work's in hand: beware 
Thou slumber not when action calls for sleepless care!.
Explanation:
Sleep over such (actions) as may be slept over; (but) never over such as may not be slept over.