** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Sunday, 17 April 2016

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.
உன் மனம்,பார்வை,செயல் மூன்றைமே
செயலில் காட்டினால் வெற்றி நிச்சயம்...!!!
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
இன்றைய குறள் 783
நவில்தொறும் நூல்நயம் போலும் பயில்தொறும் 
பண்புடை யாளர் தொடர்பு.
 உரை:
படிக்கப் படிக்க இன்பம் தரும் நூலின் சிறப்பைப் போல் பழகப் பழக இன்பம் தரக்கூடியது பண்புடையாளர்களின் நட்பு.
Translation:
Learned scroll the more you ponder, Sweeter grows the mental food; 
So the heart by use grows fonder, Bound in friendship with the good.
Explanation:
Like learning, the friendship of the noble, the more it is cultivated, the more delightful does it become.