** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Saturday, 14 March 2015

குறள் 391:
கற்க கசடறக் கற்பவை கற்றபின் 
நிற்க அதற்குத் தக.
 உரை:
பிழை இல்லாதவற்றைத் தனது குறைகள் நீங்குமளவுக்குக் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். கற்ற பிறகு அதன்படி நடக்கவேண்டும்.
Translation:
So learn that you may full and faultless learning gain, 
Then in obedience meet to lessons learnt remain.
Explanation:
Let a man learn thoroughly whatever he may learn, and let his conduct be worthy of his learning.