** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Sunday, 9 November 2014

சென்னையிலிருந்து நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்..
குறள் 272: 
வானுயர் தோற்றம் எவன்செய்யும் தன்னெஞ்சம் 
தான்அறி குற்றப் படின்.
 உரை: 
தன் மனத்திற்குக் குற்றம் என்று தெரிந்தும்கூட அதைச் செய்பவர், துறவுக்கோலம் பூண்டிருப்பதால் எந்தப் பயனும் இல்லை.
Translation: 
What gain, though virtue's semblance high as heaven his fame exalt, 
If heart dies down through sense of self-detected fault?.
Explanation: 
What avails an appearance (of sanctity) high as heaven, if his mind suffers (the indulgence) of conscious sin.