** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Saturday, 13 August 2016

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.......
எந்த ஓரு செயலையும் பிறகு செய்யலாம் என நேரத்தை தள்ளிப்போடாதே,.. நீ தள்ளிப்போடுவது உன் வேலையை அல்ல, உன் "வெற்றி"யை.....
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
குறள் 901
மனைவிழைவார் மாண்பயன் எய்தார் வினைவிழையார் 
வேண்டாப் பொருளும் அது.
 உரை:
பழைமை பாராட்டுவது என்னவென்றால், பழகிய நண்பர்கள், தங்களின் உறவை அழியாமல் பாதுகாப்பதுதான்.
Translation:
Who give their soul to love of wife acquire not nobler gain; 
Who give their soul to strenuous deeds such meaner joys disdain.
Explanation:
Those who lust after their wives will not attain the excellence of virtue; and it is just this that is not desired by those who are bent on acquiring wealth.