** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Saturday, 19 December 2015

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
இன்றைய குறள் 666
எண்ணிய எண்ணியாங்கு எய்து எண்ணியார் 
திண்ணியர் ஆகப் பெறின்.
 உரை:
எண்ணியதைச் செயல்படுத்துவதில் உறுதி உடையவர்களாக இருந்தால் அவர்கள் எண்ணியவாறே வெற்றி பெறுவார்கள்.
Translation:
Whate'er men think, ev'n as they think, may men obtain, 
If those who think can steadfastness of will retain.
Explanation:
If those who have planned (an undertaking) possess firmness (in executing it) they will obtain what they have desired even as they have desired it.