** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Friday, 18 July 2014

LME Inventories: 

Aluminium -9475 
Copper -875 
Nickel +306 
Lead +175 
Tin +110 
Zinc -300