** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Monday, 14 July 2014

தோல்விக்கான இரண்டு காரணங்கள்.....

1.யோசிக்காமல் செய்வது.
2.யோசித்தும் செய்யாமல் இருப்பது.