** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Friday, 12 September 2014

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்..

குறள் 222: 
நல்லாறு எனினும் கொளல்தீது மேலுலகம் 
இல்லெனினும் ஈதலே நன்று.
 உரை: 
பிறரிடமிருந்து நல்வழியில் பொருளைப் பெற்றாலும் அது பெருமையல்ல; சிறுமையே ஆகும். கொடை வழங்குவதால் மேலுலகம் என்று சொல்லப்படுவது கிட்டிவிடப் போவதில்லை; எனினும் பிறர்க்குக் கொடுத்து வாழ்வதே சிறந்த வாழ்க்கையாகும்.

Translation: 
Though men declare it heavenward path, yet to receive is ill; 
Though upper heaven were not, to give is virtue still.
Explanation: 
To beg is evil, even though it were said that it is a good path (to heaven). To give is good, even though it were said that those who do so cannot obtain heaven.