** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Tuesday, 23 September 2014

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்..

குறள் 232: 
உரைப்பார் உரைப்பவை எல்லாம் இரப்பார்க்கொன்று 
ஈவார்மேல் நிற்கும் புகழ்.
 உரை: 
போற்றுவோர் போற்றுவனவெல்லாம் இல்லாதவர்க்கு ஒன்று வழங்குவோரின் புகழைக் குறித்தே அமையும்
Translation: 
The speech of all that speak agrees to crown 
The men that give to those that ask, with fair renown.
Explanation: 
Whatsoever is spoken in the world will abide as praise upon that man who gives alms to the poor.