** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Friday, 26 September 2014

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்..

குறள் 235: 
நத்தம்போல் கேடும் உளதாகும் சாக்காடும் 
வித்தகர்க் கல்லால் அரிது.
 உரை: 
துன்பங்களுக்கிடையேகூட அவற்றைத் தாங்கும் வலிமையால் தமது புகழை வளர்த்துக் கொள்வதும், தமது சாவிலும்கூடப் புகழை நிலை நாட்டுவதும் இயல்பான ஆற்றலுடையவருக்கே உரிய செயலாகும்.
Translation: 
Loss that is gain, and death of life's true bliss fulfilled, 
Are fruits which only wisdom rare can yield.
Explanation: 
Prosperity to the body of fame, resulting in poverty to the body of flesh and the stability to the former arising from the death of the latter, are achievable only by the wise.