** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Friday, 28 November 2014

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்..
குறள் 291: 
வாய்மை எனப்படுவது யாதெனின் யாதொன்றும் 
தீமை இலாத சொலல்.
 உரை: 
பிறருக்கு எள்முனையளவு தீமையும் ஏற்படாத ஒரு சொல்லைச் சொல்வதுதான் வாய்மை எனப்படும்.
Translation: 
You ask, in lips of men what 'truth' may be; 
'Tis speech from every taint of evil free.
Explanation: 
Truth is the speaking of such words as are free from the least degree of evil (to others).