** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Sunday, 30 November 2014

வெற்றி என்பதற்கு ஆங்கிலத்தில் SUCCESS என்று கூறுகிறோம். ஒரு செயலில் வெற்றி பெற,
பதட்டமில்லாத மனநிலை
அதைப் புரிந்து கொள்ளுதல்
உணர்ச்சிகளைக் கட்டுப்படுத்துதல்
விழிப்பு நிலையில் இருத்தல்
எதிர்மறை எண்ணம் நீக்குதல்
தன்னம்பிக்கை
அமைதி ஆகியன தேவை.
இதை,
S – Smile - புன்னகை முகம்
U – Understand Problem - புரிதல்
C – Control Attitude - உணர்ச்சி கட்டுப்பாடு
C – Consciousness - விழிப்பு நிலை
E – Eradicate Negative Thoughts – எதிர்மறை எண்ணம் நீக்குதல்
S – Self-confidence – தன்னம்பிக்கை
S – Silence - மவுனம்
என்று கூறலாம்