** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Saturday, 13 December 2014

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.
குறள் 306: 
சினமென்னும் சேர்ந்தாரைக் கொல்லி இனமென்னும் 
ஏமப் புணையைச் சுடும்.
 உரை: 
சினங்கொண்டவரை அழிக்கக் கூடியதாகச் சினமென்னும் தீயே இருப்பதால், அது அவரை மட்டுமின்றி, அவரைப் பாதுகாக்கும் தோணி போன்ற சுற்றத்தையும் அழித்துவிடும்.
Translation: 
Wrath, the fire that slayeth whose draweth near, 
Will burn the helpful 'raft' of kindred dear.
Explanation: 
The fire of anger will burn up even the pleasant raft of friendship.