** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Sunday, 21 December 2014http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/
குறள் 313: 
செய்யாமல் செற்றார்க்கும் இன்னாத செய்தபின் 
உய்யா விழுமந் தரும்.
கலைஞர் உரை: 
யாருக்கும் கேடு செய்யாமல் இருப்பவருக்குப் பகைவர் கேடு செய்துவிட்டால் அதற்குப் பதிலாக அவருக்கு வரும் கேடு மீளாத் துன்பம் தரக் கூடியதாகும்.
Translation: 
Though unprovoked thy soul malicious foes should sting, 
Retaliation wrought inevitable woes will bring.
Explanation: 
In an ascetic inflict suffering even on those who hate him, when he has not done them any evil, it will afterwards give him irretrievable sorrow.