** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Tuesday, 23 December 2014

http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/
குறள் 315: 
அறிவினான் ஆகுவ துண்டோ பிறிதின்நோய் 


தந்நோய்போல் போற்றாக் கடை.

 உரை: 
பிற உயிர்களுக்கு வரும் துன்பத்தைத் தம் துன்பம் போலக் கருதிக் காப்பாற்ற முனையாதவர்களுக்கு அறிவு இருந்தும் அதனால் எந்தப் பயனுமில்லை.
Translation: 
From wisdom's vaunted lore what doth the learner gain, 
If as his own he guard not others' souls from pain?.
Explanation: 
What benefit has he derived from his knowledge, who does not endeavour to keep off pain from another as much as from himself ?.