** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Wednesday, 24 December 2014

http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/
குறள் 316:
இன்னா எனத்தான் உணர்ந்தவை துன்னாமை
வேண்டும் பிறன்கண் செயல்.
கலைஞர் உரை:
ஒருவன் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் துன்பமானவை என்று அனுபவித்து அறிந்தவற்றை, மற்றவர்க்குச் செய்யாமலிருக்க வேண்டும்.
Translation:
What his own soul has felt as bitter pain,
From making others feel should man abstain.
Explanation:
Let not a man consent to do those things to another which, he knows, will cause sorrow.