** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Friday, 16 January 2015

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
குறள் 338: 
குடம்பை தனித்துஒழியப் புள்பறந் தற்றே 
உடம்பொடு உயிரிடை நட்பு.
 உரை: 
உடலுக்கும் உயிருக்கும் உள்ள உறவு முட்டைக்கும் பறவைக் குஞ்சுக்கும் உண்டான உறவு போன்றதுதான்.
Translation: 
Birds fly away, and leave the nest deserted bare; 
Such is the short-lived friendship soul and body share.
Explanation: 
The love of the soul to the body is like (the love of) a bird to its egg which it flies away from and leaves empty.