** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Thursday, 22 January 2015

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
குறள் 343: 
அடல்வேண்டும் ஐந்தன் புலத்தை விடல்வேண்டும் 
வேண்டிய வெல்லாம் ஒருங்கு.
 உரை: 
ஐம் புலன்களையும் அடக்கி வெல்வதும், அப்புலன்கள் விரும்புகின்றவற்றை யெல்லாம் விட்டுவிடுவதும் துறவுக்கு இலக்கணமாகும்.
Translation: 
'Perceptions of the five' must all expire;- 
Relinquished in its order each desire.
Explanation: 
Let the five senses be destroyed; and at the same time, let everything be abandoned that (the ascetic) has (formerly) desired.